GEBRUIKSVOORWAARDEN PIECE OF CAKE

1. DEFINITIES
Aanbieder: Rapsodie.
Aanmelding: de aanmelding en registratie bij Piece of Cake van de Gebruiker op het Platform om door middel van het aanmaken van een Profiel gebruik te gaan maken van de Diensten.
App: de mobiele Piece of Cake applicatie op IOS, Android of ander besturingssysteem.
Content: het gedeelte van het Platform dat beeldmateriaal, of producten bevat.
Diensten: de door Piece of Cake aangeboden diensten, bestaande uit (i) de toegang tot het Platform, (ii) het via het Platform leveren van Content aan de Gebruiker (iii) de Piece of Cake nieuwsbrief, alsmede alle eventueel later toegevoegde diensten en/of producten. Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt over Diensten, worden zowel alle hiervoor genoemde onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld.
Gebruiker: de privé persoon die zich heeft aangemeld bij Piece of Cake en een Profiel heeft aangemaakt.
Gegevens: de door een Gebruiker bij Aanmelding, in Profiel opgegeven persoonsgegevens.
Inloggegevens: de door de Gebruiker opgegeven strikt persoonlijke combinatie van e-mailadres en wachtwoord.
Storing: het niet beschikbaar zijn voor de Gebruiker van een substantieel gedeelte van de Diensten.
Platform: App en/of Website
Profiel: de persoonlijke omgeving op het Platform waarin de Gebruiker toegang tot de Diensten heeft.
Voorwaarden: de onderhavige gebruikersvoorwaarden van Piece of Cake
Website: het deel van de website met domeinnaam www.apieceofcake.nl dat ter beschikking staat aan de Gebruiker als onderdeel van de Diensten.

2. IDENTITEIT AANBIEDER
1)  De identiteitsgegevens van de Aanbieder:
Rapsodie
mail@rapsodie.nl
KvK-nummer: 50330411
Btw-identificatienummer: NL822681201B01

3. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
1) Op de Aanmelding, het gebruik van het Platform, het Profiel en op de Diensten tussen de Aanbieder en de Gebruiker zijn de onderhavige Voorwaarden van toepassing.
2) De Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Voorwaarden is altijd via het Platform op te vragen.
3) Indien enige bepaling in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Voorwaarden voor het overige van kracht terwijl voor wat betreft de nietige of vernietigde bepalingen door de Aanbieder nieuwe bepalingen worden vastgesteld die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

4. AANMELDING EN INLOGGEGEVENS
1) Om van de Diensten gebruik te kunnen maken dient de Gebruiker te zijn aangemeld bij het Platform en een Profiel te hebben aangemaakt.
2) De Aanmelding van de Gebruiker komt tot stand door het online invullen van de vereiste invoervelden van het aanmeldingsformulier op het Platform en de ontvangst hiervan door de Aanbieder.
3) De Gebruiker is verplicht de Aanbieder bij de Aanmelding te voorzien van, in ieder geval, een geldig emailadres en een zelfgekozen wachtwoord. De Gebruiker staat in voor de juistheid en rechtmatigheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart de Aanbieder dienaangaande.
4) Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

5. DIENSTEN
Alle Diensten die de Aanbieder verleent door middel van het gebruik van het Platform in ieder geval bestaande uit: het geven van de mogelijkheid om een groepscadeau te organiseren en het aanbieden van geselecteerde cadeau artikelen waarbij de Gebruiker de mogelijkheid krijgt om via websites van derden de door de Aanbieder geselecteerde cadeaus te kopen. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om het aanbod van de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1) Het gebruik van de Diensten door de Gebruiker is geheel voor eigen risico van de Gebruiker.
2) Het Platfom dat door Piece of Cake aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld is juridisch beschermd, in het bijzonder door intellectuele eigendomsrechten.
3) Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op, verbandhouden met of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) het Platform en de Diensten berusten bij de Aanbieder en/of de licentiegevers van de Aanbieder.
4) De Gebruiker mag het Platform en/of de Diensten op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik in overeenstemming met deze Voorwaarden
5) De Aanbieder verleent de Gebruiker een niet-exclusief recht tot het gebruik van het Platform voor niet-commerciële doeleinden. Dit betekent ook dat de Gebruiker het Platform niet aan derden ter beschikking mag stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

7. UPDATES
1) De Aanbieder brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van het Platform verbeteren.
2) Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore en Google Play, waarbij het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is deze notificaties bij te houden.
3) Installatie van updates gebeurt met aparte toestemming van de Gebruiker. Voor een goede uitvoering van de updates is de Aanbieder afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play, waarover de Aanbieder geen controle heeft. De Aanbieder is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates.
4) Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze Voorwaarden bepaalde. Door installatie van een dergelijke update gaat de Gebruiker akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze Voorwaarden.

8. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
1) De Aanbieder is, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit het Gebruik van het Platform. Hoewel de Aanbieder zorgvuldig is in het samenstellen van de Content van het Platform biedt de Aanbieder geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de voorkomende gegevens, informatie en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.
2) De Aanbieder stelt al het redelijke in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens op het Platform juist zijn, maar kan niet garanderen dat de op het Platform opgenomen gegevens te allen tijde volledig of juist zijn en is hiervoor derhalve dan ook niet aansprakelijk.
3) De Aanbieder draagt zorg voor het onderhoud van het Platfom. De Aanbieder kan echter niet garanderen dat het Platform te allen tijde zonder onderbrekingen, fouten of gebreken beschikbaar is en is hiervoor dan ook niet aansprakelijk.
4) De Gebruiker vrijwaart de Aanbieder voor iedere aanspraak van derden voortvloeiende uit (het gebruik van) het Platform, behoudens het geval dat van opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder ten aanzien van het ontstaan van de schade sprake is.
5) De Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op het Platform voorkomende gegevens, informatie, tools en andere vormen van gebruik. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en/of gegevens. Hieronder worden inbegrepen de door Gebruikers geplaatste foto’s, teksten, betaalgegevens, en ander materiaal.
6)Voor zover de aansprakelijkheid van de Aanbieder is uitgesloten, geldt dit tevens voor met Aanbieder verbonden ondernemingen alsmede voor de persoonlijke aansprakelijkheid van het personeel, van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers, aandeelhouders en lasthebbers van de Aanbieder en/of met de Aanbieder verbonden ondernemingen.
7) Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is de aansprakelijkheid van de Aanbieder te allen tijden beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Aanbieder voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de Aanbieder uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

9. ONDERSTEUNING EN STORINGEN
1) De Aanbieder zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van het Platform te bieden. De Aanbieder kan echter niet garanderen dat het Platform te allen tijde zonder beperkingen of Storingen zal functioneren. De Aanbieder streeft ernaar Storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.
2) Indien sprake is van technische problemen, is de Aanbieder gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) het Platform en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van de Aanbieder nodig is, zonder de Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
3) De Aanbieder behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van het Platform en/of de systemen van Aanbieder, de toegang tot de App en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van de Aanbieder nodig is. De Aanbieder zal indien mogelijk de Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
4) De Gebruiker kan in verband met het functioneren van het Platform gebruik maken van de elektronische helpdesk. De helpdesk is door de Gebruiker te bereiken via helpdesk@apieceofcake.nl. De helpdesk zal zich naar beste vermogen inspannen om door de Gebruiker gestelde vragen snel en accuraat af te handelen.
5) De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Gebruiker te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan het Platform.

10. PRIVACY
1) De Aanbieder gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de Gebruiker en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens
2) De Gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Diensten. Bovendien kunnen deze Gegevens, indien de Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruikt worden om de Gebruiker per email te informeren over interessante acties en aanbiedingen van Piece of Cake, de Aanbieder, en zorgvuldig door de Aanbieder geselecteerde derden waarbij deze uit naam van Aanbieder worden gestuurd. Indien een Gebruiker tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een Gebruiker de betreffende Gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een Gebruiker dit schriftelijk kenbaar maken aan: hello@apieceofcake.nl
3) De Aanbieder behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.
4) De Aanbieder handhaaft te allen tijd een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot aanpassing, openbaarmaking, diefstal of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

11. COOKIES
De Aanbieder maakt gebruik van een aantal cookies. De Aanbieder gebruikt cookies om het Platform beter te kunnen laten functioneren en het bezoek aan het Platform te monitoren. Voor meer informatie verwijst aanbieder naar haar Privacy en Cookiebeleid.

12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1) Alle geschillen welke tussen de Gebruiker en de Aanbieder mochten ontstaan zullen, voor zover rechtens mogelijk, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
2) Op elke Overeenkomst op afstand tussen de Aanbieder en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Gebruiksvoorwaarden Piece of Cake, versie 6 december 2015